دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-78 
پیش‌بینی نرخ پیشروی TBM با استفاده از رویکرد سیستم‌های مهندسی سنگ

صفحه 13-25

10.22044/tuse.2013.182

امید فروغ؛ سید رحمان ترابی؛ فرهنگ سرشکی؛ سید محمد اسماعیل جلالی