درباره نشریه

 

نشریه‌ی «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی» در تمامی زمینه‌ها و سرفصل‌های ذیل و همچنین سایر مباحث مرتبط با فضاهای زیرزمینی مقاله می‌پذیرد:

 • مطالعات میدانی
 • حفر فضاها
 • مدلسازی، طراحی و تحلیل پایداری
 • سامانه‌های نگهداری
 • سامانه‌های آب‌بندی
 • تأسیسات و خدمات فنی
 • پایش و رفتارسنجی
 • ملاحظات ایمنی و زیست‌محیطی
 • تعمیر و نگهداشت
 • تحلیل ریسک
 • قابلیت اطمینان
 • مدیریت ساخت