تماس با ما

استان سمنان، شهرستان شاهرود، میدان 7 تیر، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر نشریات علمی پژوهشی، کدپستی: 3619995161

صندوق پستی:316

آدرس پست الکترونیک،(دفتر نشریات علمی و کارشناس سامانه):tuse@shahroodut.ac.ir


CAPTCHA Image