دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 87-179