مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی- دوره‌ی 2- شماره‌ی 2- زمستان 1392

شناسنامه علمی شماره

چکیده

تحلیل عددی نیمرخ طولی و عرضی گودی نشست زمین در اثر تونلسازی با  EPB -مطالعه‌ی موردی: تونل‌های متروی شیراز
رضا رحمان نژاد؛ مهدی اسفندیاری؛ اسحاق نمازی؛ حامد جمشیدی
               
تعیین ضریب رفتار اعوجاجی تونلی با مقطع بیضی ناقص با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
محمدرضا مومن‌زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی‌نژاد
                               
تعیین فاصله‌داری بهینه‌‌‌ی طاق‌‌‌های بتنی و برآورد نشست در ایستگاه‌های مترو- مطالعه‌ی موردی: ایستگاه هفت تیر خط 6 متروی تهران
حسین ریحانیان زواره؛ محمد فاروق حسینی؛ علی‌رضا طالبی‌نژاد
                               
مطالعه‌ی تاثیر وزن و هندسه‌ی ساختمان بر نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی مرحله‌ای با استفاده از روش عددی اجزای محدود
فرشاد کولیوند؛ مصطفی شریف‌زاده
                               
انتخاب مناسب‌ترین مجموعه‌ی بهسازی خاک در حفاری مکانیزه‌ی تونل خط 7 متروی تهران
حسن بخشنده امنیه؛ محمد صابر زمزم؛ سید احسان موسوی؛ صادق طریق ازلی
                               
بررسی تاثیر خصوصیات درزه‌ها بر روی جریان پایدار آب ورودی به تونل- مطالعه‌ی موردی: تونل سوم کوهرنگ
رامین رفیعی؛ احمد رمضان‌زاده؛ فرهنگ سرشکی؛ اسماعیل موحدی‌نژاد