پیش‌بینی نرخ پیشروی TBM با استفاده از رویکرد سیستم‌های مهندسی سنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی مهندسی معدن؛ سرپرست بخش تونل مهندسین مشاور هندسه پارس

2 استاد؛ دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه شاهرود

3 دانشیار؛ دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه شاهرود

چکیده

یکی از مسایل مهم در حفاری مکانیزه، پیش‌بینی نرخ پیشروی (Advance Rate) است. شـناخت عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری از این نظر حایز اهمیت اسـت که به وسیله‌ی آن می‌توان تخمین دقیق‌تری از زمان‌های توقف و حفاری و در نتیجه هزینه‌های اجرایی به دست آورد. مدل‌های زیادی برای پیش‌بینی عملکرد TBM توسعه یافته‌اند که بسیاری از آن‌ها تنها مدلی برای پیش‌بینی نرخ نفوذ بوده است. در این مقاله با استفاده از رویکرد سیستم‌های مهندسی سنگ (RES: Rock Engineering Systems)، تاثیر پارامترهای توده‌سنگ بر نرخ پیشروی TBM مورد ارزیابی قرارگرفته و مدلی برای پیش‌بینی نرخ پیشروی با استفاده‌ی توام از رویکرد سیستم‌های مهندسی سنگ و تحلیل رگرسیون ارایه شده است. برای این منظور تونل‌های انتقال آب کرج، قطعه‌ی اول و دوم و تونل انتقال آب قمرود، قطعه‌ی سوم و چهارم با مجموع طول 45 کیلومتر، شامل 22 واحد توده‌سنگ گوناگون که با استفاده از DS-TBM، حفاری شده‌اند، مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت یک گزاره‌ی درجه‌ی دو بر مبنای اندیس پیشروی حاصل از روش سیستمی با استفاده از تحلیل رگرسیون ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات