دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-100 
3. اثر تونلسازی بر پاسخ تنش-تغییرشکل شمعهای مایل موجود

صفحه 33-41

احسان طاهرآبادی؛ وحید حسینی تودشکی؛ علی رضا اردکانی


4. برآورد قابلیت جریان سنگ ‌آهن و باطله در منطقه تخریب معدن زیرزمینی آنومالی 12 سه چاهون

صفحه 43-66

علیرضا جبین پور؛ سیدحسین سعادت میرقدیم؛ علی‌رضا یار احمدی بافقی