راهنمای نویسندگان

 برای تهیه و ارسال دست‌نوشته، پژوهشگران فرهیخته باید در این بخش فایل‌های مورد نیاز شامل الگوی اولیه، الگوی نهایی، چکیده‌ی بلند انگلیسی (اولیه و نهایی)، نظام‌نامه‌ی منشور و موازین اخلاق پژوهش و تعهدنامه را دانلود نمایند. در اولین مرحله، نویسنده باید پس از ثبت نام در سامانه، دست‌نوشته‌ی خود را با الگوی اولیه تهیه و به همراه چکیده‌ی بلند اولیه‌ی انگلیسی در سامانه‌ی نشریه بارگذاری نماید. در صورت پذیرش دست‌نوشته از سوی گروه دبیران و داوران نشریه، دست‌نوشته باید با اعمال تصحیحات مورد نیاز در قالب الگوی نهایی به همراه چکیده‌ی بلند نهایی انگلیسی و تعهدنامه به سامانه ارسال شود. بکارگیری تمامی موارد بیان شده در الگوی اولیه و نهایی به خصوص بخش‌های مربوط به مرجع‌گذاری و منبع‌ها الزامی است و باید به دقت توسط نویسنده‌ی دست‌نوشته رعایت شود. تمامی فایل‌های ارسال شده به سامانه باید به دو صورت WORD و PDF باشد.

 

 توجه شود که برای ارسال دست‌نوشته، نویسنده باید در اولین گام در سامانه ثبت نام نماید. سپس از بخش مقالات جدید در صفحه‌ی شخصی خود اقدام به ارسال دست‌نوشته نماید.

به نویسندگان محترم توصیه می‌شود مطالب موجود در نظام‌نامه‌ی «منشور و موازین اخلاق پژوهش» تدوین کمیته‌ی اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به دقت مطالعه و برای پیاده‌سازی آن در دست‌نوشته‌های خود تلاش نمایند.

 

 برای دانلود فایل «شیوه‌نامه‌ی اولیه‌ی نگارش دست‌نوشته» اینجا کلیک کنید.

 

 برای دانلود فایل «شیوه‌نامه‌ی نهایی نگارش دست‌نوشته» اینجا کلیک کنید.

 

 برای دانلود فایل «چکیده‌ی بلند اولیه‌ی انگلیسی» اینجا کلیک کنید.

 

برای دانلود فایل «چکیده‌ی بلند نهایی انگلیسی»  اینجا کلیک کنید.

 

برای دانلود فایل «منشور و موازین اخلاق پژوهش» اینجا کلیک کنید.

 

  برای دانلود فایل  «تعهدنامه»اینجا کلیک کنید.

 

جهت دانلود فایل  «تضادمنافع»  اینجا کلیک کنید.