مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی (TUSE) - اهداف و چشم انداز