دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 101-206 
2. تاثیر بارگذاری استاتیکی و شبه استاتیکی روباره بر جابجایی دیواره‌ی تونل

صفحه 121-135

محمد حاجی عزیزی؛ منصور مصلا نژاد؛ مسعود نصیری؛ یزدان شمس ملکی


4. مدل‌سازی فیزیکی تونل کم عمق در خاک دانه‌ای سست با سطح زمین شیب‌دار

صفحه 149-162

نادر موسایی؛ محمد حسین خسروی؛ محمد فاروق حسینی؛ سید فرید آل رسول