دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، زمستان 1395 
3. شبیه‌سازی عددی برش سنگ با تیغه‌ دیسکی TBM در آزمون برش خطی

صفحه 31-48

رسول فرجی تسوجی؛ جعفر خادمی حمیدی؛ محمدحسین بصیری؛ عباس افتخاری