شبیه سازی عددی سه بعدی تونل‌های کم عمق تحت بار دینامیکی قطار و تعیین روش احداث -بررسی موردی: تونل خط 3 متروی تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه زنجان

3 استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

4 معاونت فنی ایستگاه متروی آزادگان و تونل اتصال به پایانه جنوبی خط 3 مترو، شرکت جهاد توسعه منابع آب

چکیده

با گسترش روزافزون جمعیت شهری، ساخت و توسعه‌ی زیرساخت‌های شهری بیش از پیش ضرورت می‌یابد. توسعه‌ی ساخت تونل‌های مترو در محیط‌های شهری همواره با محدودیت‌ها و مشکلات جدیدی روبرو بوده است. یکی از مشکلاتی که در این تحقیق به آن پرداخته شده، تقاطع خطوط مترو با خطوط ریلی راه‌آهن است. هدف از این تحقیق، ارائه‌ی روشی مناسب جهت احداث بخشی از تونل خط 3 متروی تهران در عبور از زیر خطوط راه‌آهن سراسری تهران-اهواز می‌باشد. در طراحی اولیه، احداث این بخش از تونل به روش کند و پوش طراحی شده بود که با در نظر گرفتن مزایای فنی در اجرا و کاهش هزینه‌ها، روش پوش و کند برای اجرای طرح پیشنهاد شد. برای تحلیل پایداری این بخش از تونل، بار دینامیکی حاصل در اثر حرکت قطار شبیه سازی شده و تابع بار دینامیکی این حرکت بدست آمده است. این تابع توسط نرم افزار FLAC 3D بر روی مدل عددی ساخته شده از تونل اعمال شده است. سپس نتایج بدست آمده از مدل سازی با دو روش تحلیلی مقایسه شد تا وضعیت پایداری تونل با استفاده از پارامترهای سرعت حرکت قطار، وزن واگن، تعداد واگن و میرایی محیط در بحرانی‌ترین شرایط تعیین شود. تحلیل‌های انجام شده در این مقاله نشان می‌دهد که پایداری تونل در وضعیت مناسبی قرار دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

3D Simulation of Shallow Tunnels under Dynamic Load of Train and Determination of Construction Method - A Case Study: Tunnel of Line 3 of Tehran Subway

نویسندگان [English]

  • Farhad Samimi Namin 2
  • Kourosh Shahriar 3
  • Reza Takey 4
چکیده [English]

Summary
Due to the importance of tunnels in urban transport network and their increasing development, their design or construction is always faced with new technical problems or concerns. One of these concerns is the effect of dynamic loads generated by the movement of the train on the tunnel. The goal of this research is to provide the stability analysis of a section of the tunnel of line 3 of Tehran metro by three dimensional (3D) numerical modeling.  
 
Introduction
By increasing the urban population, construction and development of urban infrastructures are becoming more essential. Construction and development of subway tunnels in urban areas have always been facing with serious restrictions and problems. One of the problems, investigated in this research, is the intersection of subway lines with railway lines. The purpose of this research is to provide a proper method for construction of some parts of the tunnel of line 3 of Tehran subway passing below the global railway lines of Tehran-Ahwaz. 
 
Methodology and Approaches
In the initial design stage, a part of the tunnel of line 3 of Tehran was designed using cover and cut method and by considering its technical advantages in implementation and reduction of costs, and thus, the cover and cut method was suggested for implementation of the project. In order to analyze the stability of this part of tunnel, the dynamic load due to the motion of a train was applied in the simulation process, and as a result, a function for the dynamic load of this motion was obtained. This function was applied in the built numerical model of the tunnel by FLAC 3D software. Then, the obtained results of modelling was compared with two analytical methods to determine the stability of the tunnel using velocity of the train, weight of the wagon, number of the wagons and damping in the environment in the most critical situations.
 
Results and Conclusions
The accomplished analyses in this research suggest that the tunnel stability is in an acceptable condition, and there is no need to reinforce the support system. Furthermore, considering the need to expedite the construction and restoring railway on the tunnel, the cover and cut method has been suggested to implement the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic loading
  • Train dynamic load
  • Numerical Modeling
  • Cover and cut method
  • Tunnel of line 3 of Tehran subway
Fryba L.(2001), »A rough assessment of railway bridges for high speed trains« Engineering Structures 23, 548-556

Zhang X. (2003), »Evaluation of impact factors for composite concrete–steel cellular straight bridges«, Engineering Structures 25, 313-321

Liu C. (2002), »Analytical dynamic impact study based on correlated road roughness« Computers and Structures 80, 1639-1650

Cheng Y.S. & Cheng Y.K.(2001), »Vibration of railway bridges under a moving train by using bridge-track- vehicle element« Engineering Structures 23, 1597-1606

Ju & Lin(2002), »Resonance characteristics of high-speed trains passing simply supported bridges« Journal of Sound and Vibration 267, 1127-1141

Lou P.(2005), »A vehicle-track-bridge interaction element considering vehicle’s pitching effect« Finite Elements in Analysis and Design 41, 397-427

Rashid S. (2011), »Parametric study of bridge response to high speed trains«, Department of civil and architectural engineering, KTH Royal institute of technology, Stockholm, Sweden

Yang Y. B., Yau J. D. & Wu Y. S. (2006) »Vehicle-Bridge Interaction Dynamics- With Application to High-Speed Railways«, World Scientific

Nejati H.R. (2009), »Dynamic analysis of railway tunnels based on in-situ andlaboratory test data«, A thesis submitted for the degree of master, Tarbiat Modares University

Islamic republic of Iran management and planning organization, (2001), Standard load for bridges

Clough RW, Penzien J. »Dynamics of structures«. second ed. New York, NY: McGraw-Hill Book Co.; 1996.

Ghannad. M. H, Geranmayeh. V. R & Zare. S (2011), »Construction of Cover and Cut Tunnels in Urban Areas Case Study: Tehran-Tabriz Railway Tunnel«, first asian and 9th iranian NNELLING symposium

Brinckerhoff P. (2007), »Tunnels and Underground Stations Technical Memorandum Honolulu High-Capacity Transit Corridor Project« City and County of Honolulu and Federal Transit Administration

Greifeneder E. (2003), »Comparison of Cut-and-Cover Tunneling Method vs. New Austrian Tunneling Method (NATM) for Urban Tunnels with Shallow Overburden«, Technical University of Vienna Faculty of Civil Engineering, Master’s Thesis