دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 333-452