دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 215-331