دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 207-325 
توسعه نرم‌افزار کاربردی طراحی الگوی آتشکاری تونل

صفحه 253-265

10.22044/tuse.2021.9970.1396

رضا اعلائی؛ جعفر خانی؛ سینا رستم‌آبادی؛ محمد غفوری مقدم