دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-100 
اثر تونلسازی بر پاسخ تنش-تغییرشکل شمعهای مایل موجود

صفحه 33-41

10.22044/tuse.2019.8174.1360

احسان طاهرآبادی؛ وحید حسینی تودشکی؛ علی رضا اردکانی