کنترل نشست ناشی ازحفاری به وسیله TBM-EPB با نگرش ADECO-RS درمحیط شهری با استفاده ازروش عددی مطالعه موردی: تونل خط Aمتروی قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد؛ گروه مهندسی معدن، دانشکده‌ فنی و مهندسی، دانشگاه کاشان

2 استادیار؛ گروه مهندسی معدن، دانشکده‌ فنی و مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده

کنترل نشست در اعماق کم و محیط‌های حساس یکی از مهم‌ترین عملیات مهندسی تونل می‌باشد. دراین تحقیق پس از تحلیل عددی نشست تونل خط A مترو قم بوسیله نرم افزار FLAC که توسط TBM-EPB حفر شده بود و به دنبال آن معرفی روش حفاری مناسبی که با توجه به امکانات موجود در داخل کشور، علاوه بر میزان نشست کم این امکان را بدهد که هزینه و زمان ساخت یک سازه زیرزمینی با درجه قابل قبولی از دقت پیش بینی گردد، روش جدید حفاری که برمبنای تحلیل تغییر شکل های کنترل شده در سنگ و خاک بنا شده است ((ADECO-RS، معرفی شد. با تحلیل عددی نشست حفاری با نگرش ADECO-RS، نتایج حاصل از روش‌ عددی و رفتار نگاری سطحی با یکدیگر مقایسه شد. مقایسه نتایج مدلسازی و نتایج حاصل از ابزاربندی بیانگر صحت روند مدلسازی می باشد.
مقدار ماکزیمم نشست درمقطع200+7 در حین حفاری با TBM-EPB در روش عددی 7/946 میلیمتر و در واقعیت 8/845 میلیمتر بدست آمد. با توجه به رویکرد ADECO-RS در کنترل هسته-جبهه کار مقدار ماکزیمم نشست 4/054 میلیمتر با کاهش تقریبا 4 میلیمتری نسبت به روش عددی حفاری با TBM-EPB بدست آمد. بوسیله پروفیل طولی، در این روش مقدار ماکزیمم نشست تقریبا در فاصله حدود 15 متری در پشت جبهه کار، که نسبت به حفاری با TBM-EPB در فاصله حدود 22/5 متری در پشت جبهه کار ثابت شدکه این کاهش 7/5 متری بوسیله روش ADECO-RS در پشت جبهه کار و همچنین کاهش 1/5متری جلوی جبهه کار نشان دهنده صحت کنترل هسته-جبهه کار و درنتیجه صحت کنترل نشست می باشد

کلیدواژه‌ها


Chakeri. H., Ozcelik. Y., Unver.B. (2013). Effects of important factors on surface settlement prediction for metro tunnel excavated by EPB. Tunnelling and Underground Space Technology, pp 14-23.
Itasca Consulting Group Inc.(2006). Minneapolis, MN User’s Manual,Version 3.00-257.
Lunardi. P. (2008). Design and Construction of Tunnels, Analysis of Controlled Deformations in Rock and Soils (ADECO-RS), Springer.
Movahedi. F., Soltani. F., Jalalifar. H., Mohammadi. H. (2019). Investigation of Jamming Possibility of Tunnel Boring Machine (TBM) –A Case Study: Qom Metro Project. Tunneling & Underground Space Engineering.
Pardisan Consulting Engineers Institute.(2014). Excavation and monitoring data Reports of Karaj Metro Tunnel.
Qom urban railway organization.(2012). Geological and Geotechnical Report of Qom Metro Tunnel.
Rahmannejad. R., Esfandiary. M., Namazi. E., Jamshidi. H. (2013). Numerical Analysis of Longitudinal and Transverse Surface Settlement Induced by EPB Tunneling- A Case Study: Shiraz Subway Tunnels. Tunneling & Underground Space Engineering.
Suwansawat. S.(2002). PhD. Thesis. Earth pressure balance (EPB) shield tunneling in Bangkok: Ground Response and Prediction of Surface Settlements Using Artificial Neural Networks. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.
Sahel Consulting Engineers Institute. (2017). lining segment Report of Qom Metro Tunnel
Sahel Consulting Engineers Institute. (2018). Excavation and monitoring data Reports of Qom Metro Tunnel.
Tonon. F.(2010). Sequential excavation, NATM and ADECO: What they have in common and how they differ. Tunnelling and Underground Space Technology, pp 245-265.  
Tonon. F. (2011). Sequential excavation, ADECO full-face tunnel excavation of two 260 m2 tubes in clays with sub-horizontal jet-grouting under minimal urban cover. Tunnelling and Underground Space Technology, pp 235-266.
Tahouni. S. (2000). Geotechnical Engineering, soil mechanic.