موضوعات = زلزله و تحلیل لرزه‌ای
Performance-Based Seismic Assessment of Shallow Tunnels using Pushover Analysis

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 63-81

10.22044/tuse.2015.376

ماهان پاسدارپور؛ شهرام وهدانی


بررسی اندرکنش سیستم نگهداری تونل‌ها با محیط اطراف تحت بارگذاری لرزه‌ای

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 59-70

10.22044/tuse.2016.633

روح اله بصیرت؛ حسین سالاری راد؛ حامد ملاداودی


بررسی پاسخ‌های‌ لرزه‌ای و خسارات ایجاد شده در تونل‌ها با در نظرگرفتن مولفه قایم زلزله

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 13-32

10.22044/tuse.2015.528

محمدرضا مؤمن زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد؛ پنام زرفام


تعیین ضریب رفتار اعوجاجی تونلی با مقطع بیضی ناقص با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 101-120

10.22044/tuse.2014.258

محمدرضا مومن‌زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی‌نژاد