بررسی پاسخ لرزه‌ای ساختگاه های واقع بر تونل های دوقلو در اثر انتشار امواج برشی درون صفحه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار /گروه مهندسی عمران - دانشکده فنی و مهندسی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 دانشجوی دکتری؛ گروه ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد؛ گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

امروزه مشکل ترافیک در اغلب شهرهای بزرگ و در حال توسعه به چشم می‌خورد و یکی ازموثرترین راه‌حل‌ها در این زمینه ایجاد و گسترش شبکه حمل و نقل زیرزمینی است. از طرفی احداث تونل­های زیر زمینی نظیر متروها و تاثیر آن‌ها بر پاسخ لرزه‌ای سطح زمین و در پی آن بر سازه‌های روسطحی جزو چالش­های ژئوتکنیک لرزه­ای بوده و در مرحله تحقیق است. از این روی، در این مقاله سعی شده که با بکارگیری روش عددی اجزای مرزی دو بعدی در حوزه زمان در یک محیط همگن و همسان، به بررسی پاسخ لرزه‌ای و الگوی بزرگنمایی سطح زمین واقع بر روی تونل‌های زیرزمینی دوقلو و منفرد تحت تاثیر امواج مهاجم برشی درون صفحه­ای در فرکانس‌های مختلف پرداخته شود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که وجود تونل‌های زیرزمینی دوقلو می‌تواند مولفه‌های افقی و قائم جابجایی سطح زمین را 2/3 برابر در مقایسه با حالت تونل منفرد و 2/6 برابر سطح میدان آزاد، تحت تاثیر قرار دهد. در مقاطع مختلف هندسی، الگوی بزرگنمایی یکسانی مشاهده می‌شود، درصورتی‌که تفاوت اصلی در اندازه مقادیر بزرگنمایی لرزه‌ای ایجاد شده توسط آن‌ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات