دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، اسفند 1395 
شبیه‌سازی عددی برش سنگ با تیغه‌ دیسکی TBM در آزمون برش خطی

صفحه 31-48

10.22044/tuse.2017.4100.1261

رسول فرجی تسوجی؛ جعفر خادمی حمیدی؛ محمدحسین بصیری؛ عباس افتخاری