الزامات معمارانه پدافندغیرعامل در طراحی ایستگاه های مترو با استفاده از تکنیک دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بدست آوردن الزامات پدافندغیرعامل در طراحی ایستگاه مترو می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و تکنیک مورد استفاده در آن دلفی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان حوزه پدافند و معماری است که از آنها 12 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در میان الزامات معمارانه پیشنهادی پدافند غیرعامل دومنظوره نمودن ایستگاه مترو به جهت استفاده پناهگاهی در زمان بحران با مقدار میانگین4.91 اولین امتیاز را از آن خود نموده است. استفاده از خم ­های مناسب با رعایت اصول مهندسی (خم­های90 درجه) با مقدار اهمیت دوم، و وجود شبکه ارتباطی و مخابراتی مستقل و اضطراری برای ارتباط با محیط بیرون با مقدار میانگین­ 4.11 به عنوان اولویت­‌های آخر این الزامات محسوب می­گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Arbani, M (2012) Railway Engineering, Guilan University Press.
Dehghani, E (2007) the principles of metro station design in passive defense, master's thesis, Malek Ashtar University.
Divsalar, A.B (2007) Environmentalmilitary,Defense IndustriesResearch and Training Institute, Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, the Defense Science Center.
Feizi, E & et al (2016) Evaluation and Prioritization of Hostile Manmade Threats in Railway Organizational Stations Approach of Passive Defense, Quarterly Passive Defense, No. 27
Ghazi Zahedi, M (1987) Ardeshir Rokni, M., architecture dissertation research and proposal for central metro station, Volumes I and II. Metro Library.
Ghavanloo, M (2016) Designing of Metro Station Approach of Environmental Quality, Master's Thesis for Architecture, Islamic Azad University, Tafresh Branch.
Ghalandarian ,I (2015) Compilation of criteria in essential items from the perspective of passive defense, Quarterly Passive Defense, No. 22, Summer
Hatami Nejad, H & Azimzadeh Irani, A (2015) Organizing urban neighborhoods based on the passive defense requirements, case study of neighborhoods in six district of Tehran, Sepehr Journal, Volume 24
Hosseini, S.B (2007) passive defense measures in municipal buildings, Abed publication.
Jalali Farahani, G.R (2012) Theoretical foundations of the architecture of passive defense, Malek Ashtar University.
Jalali Farahani, G. R (2012) Introduction to Threat Assessment Method and Model in Passive Defense, Tehran, Imam Hossein University.
Jalali Farahani,G.R & et al (2013) Man-made threats determination and ranking for the main parts of the subway stations, Crisis Management Journal, tehran
Kamlei, M (2013) Designing of  Metro Station Approach of Passive Defense in the Time of Crisis, Master's Thesis for Architecture, Bandar Abbas University.
Kameli, M and et al (2017) Requirements of Passive Defense in Metro Stations, Marvdasht Urban Planning Quarterly, No. 28
Kameli, M & et al (2014) Criteria of Passive Defense in Subway Stations, Journal of Civil Engineering and Urbanism , Volume 4, Issue 3
Naserian, M (2009) Introduction to Defense and Security Considerations in Road and Railways, Annual Report of Ministry of Road and Transportation. Tehran
Movahedi Nia, J (2011) passive defense, Army Command and General Staff College.
Passive defense (2007) air defense Khatamolanbia Headquarters, Department of passive defense.
Shamshahi Zafarqandi, F (2011) Underground spaces and multipurpose city functions and shelter with passive defense, The first scientific conference on Urbanism and Architecture approach of passive defense, Malek Ashtar University.
Sarlak, M, et al (2012) Identifying the Aspects of Ideal and Spiritual Based Organization in Iran Supreme Education (Islamic Approach). Journal of the Islamic University.
Shahsavari, H and et al (2015) Explaining the principles and considerations of urban defense and the passive defense approach with an emphasis on cellularization of cities, Quarterly Journal of Urban Management, No. 38
Ziyari, K (2007) Planning for Defense and City Shelter, Tehran, Shahid Beheshti University.