دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 
1. تولید سه بعدی شبکه شکستگی مجزا با رویکرد زمین آماری

صفحه 1-28

10.22044/tuse.2019.5539.1307

رحمان لطفی؛ علیرضا باغبانان؛ حمید هاشم الحسینی؛ سجاد نامداری