شناسایی مسیرهای ادعای منتهی به افزایش هزینه در پروژه‌هایDBF ایران با استفاده از رویکرد الگوسازی پویایی سیستم (مطالعه موردی: پروژه‌های مترو کلان‌شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری؛ دانشکده هنر و معماری، مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار؛ دانشکده هنر و معماری، مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد؛ دانشکده مدیریت، مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران

4 دانشیار؛ دانشکده هنر و معماری، مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران

10.22044/tuse.2019.7370.1347

چکیده

اجرای پروژه‌های زیربنایی از جمله موارد مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌آید. ولی افزایش ادعا (Claim) در پروژه‌ها به دلیل عدم درک عوامل ایجاد‌کننده آن و هم‌چنین تأثیر عوامل آن بر یکدیگر، خصوصاً در پروژه‌های زیرزمینی که دارای ناشناخته‌های زیادی هستند، با اهداف پروژه رابطه معکوس دارد. در این پژوهش که به شناسایی مسیرهای ادعایی منجر به افزایش هزینه در پروژه‌های مترو کلان‌شهر تهران به روش طرح و ساخت و تأمین‌ مالی (DBF) به‌عنوان مهم‌ترین پروژه‌های زیرزمینی می‌پردازد، پس از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک، عوامل اصلی ادعا شناسایی شد. سپس با استفاده از روش پویایی سیستم (System Dynamic) تأثیر عوامل ایجاد ادعا بر یکدیگر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و در نهایت با توسعه الگوی پویایی سیستم، مهم‌ترین مسیرهای ادعایی منتهی به افزایش هزینه مشخص شد. نتایج پژوهش نشان داد، اهمیت هر ادعا در ارتباط با سایر ادعاها است و روابط علّی و معلولی بین آن‌ها و مسیرهای ادعایی ایجاد شده ناشی از آن، نقش و اهمیت اصلی هر ادعا را نشان می‌دهد. از مهم‌ترین مسیرهای ادعایی، اشتباه در داده‌های تحویلی به پیمانکار و ادعای شرایط فیزیکی غیرقابل‌پیش‌بینی که مختص پروژه‌های زیرزمینی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Claim Paths Leading to Increased Costs in DBF Projects using System Dynamic Modeling Approach (A Case Study: Tehran Metro Projects

نویسندگان [English]

  • hadi talkhabi 1
  • Ehsan eshtehardian 2
  • Ali Mohaghar 3
  • mohamad hosein sobhie 2
  • Majid ParchamiJalal 4
1 PhD Student; Faculty of Architecture, Tarbiat Modares University
2 Associate Professor; Faculty of Architecture, Tarbiat Modares University
3 Professor; Faculty of Management, University of Tehran
4 Associate Professor; Faculty of Architecture, University of Tehran
چکیده [English]

Summary
Implementation of infrastructure projects in a country is one of the key issues in the country economic growth. However, increasing the claim in the projects is inversely related to the objectives of the project due to the lack of understanding of the factors that create it and the impact of its factors on each other, especially in underground projects that we involve with many unknowns. In this research, for identifying the claim paths in DBF Tehran metro projects, after the library studies and review documents, we determined the main factors of the claim. Then, the effect of the causation factors on each other was analyzed using the system dynamics method, and finally, the most important paths that led to cost increases were identified as a result of development of the system dynamics model.
 
Introduction
Claims affect the performance of projects as recently seen in DBF metro projects. Researches have been made to reduce claims, but they are still prevalent. The reason is the need for a better understanding of claims in the projects. Once this understanding has been made, strategies can be put in place to prevent the claims. The system dynamics method as a complete tool for studying the behavior of complex systems can solve this need. Therefore, this approach in this research has been used to identify the claims of the contractor and financier consortium in DBF metro projects.
 
Methodology and Approaches
Using library studies and semi-structured interviews with experts, as well as examination of documents related to actual claims of DBF metro projects in Tehran, 30 causes of claims were identified, and then, a questionnaire was used to identify and rank the most important causes of claim. Then, by re-interviewing with the experts and re-examining the data and documents, the causes of claim were re-analyzed using the systems dynamic method, and the causal model was developed. Then, 20 paths of claims were extracted from the model and a questionnaire was used to identify and rank the most important claims paths leading to increased costs in DBF metro projects.
 
Results and Conclusions
The results of this research show that the significance of each claim is in relation to other claims. The causal relationship between the claims and the claim paths shows the role and importance of each claim. One of the most important paths is the mistake in delivering data to the contractor and claiming unpredictable physical conditions specific to underground projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Claim
  • Underground projects
  • System Dynamic
  • DBF