دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 101-200