بهبود روش هاردی کراس در تحلیل شبکه تهویه فضاهای زیرزمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

روش­های مختلفی همچون روش دستی و رایانه­ای جهت تحلیل تهویه شبکه فضاهای زیرزمینی ارایه‌ شده است. شرط انتخاب نوع روش به هدف تحلیل شبکه تهویه بستگی دارد. اگر هدف از تحلیل شبکه تهویه فضای زیرزمینی، بررسی تاثیر یک یا چند بادبزن بر شبکه تهویه باشد در این صورت بهتر است از روش رایانه­ای که بر پایه روش­های تقریبی ریاضی استوار است استفاده شود. روش­های متعدد تقریبی ریاضی همچون روش هاردی کراس (Hardy Cross)و مدل­های اصلاح شده آن، تکنیک نیوتن رافسون و آنالیز خطی ارایه‌ شده است. استفاده از روش هاردی کراس در بین نرم افزارهای معدنی از عمومیت بیشتری برخوردار است. بر این اساس در این مقاله بر پایه روش هاردی کراس جهت همگرایی سریع­تر به جواب نهایی، مطالعاتی انجام شده که نهایتا سبب ارایه‌ مدل تلفیقی روش هاردی کراس شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]    الهی، ابراهیم؛ (1393)؛ اصول طراحی تهویه در معادن؛ انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر.
[2]    مدنی، حسن؛ (1385)؛ تهویه در معادن؛ جلد اول، چاپ پنجم، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
[3]    مدنی، حسن؛ (1382)؛ تهویه در معادن؛ جلد  دوم، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
[4]     Cross, H. (1936). Analysis of Flow in Networks of Conduits or Conductors. Bulletin 286, Engineering Experiment Station, University of Illinois, Urbane, 29 pp.
[5]     Wang, Y. J. (1982). Ventilation Network Theory,. Mine Ventilation and Air Conditioning. 2nd ed., H. L. Hartman (Ed.), Wiley-Interscience, NY, pp. 167-195.
[6]     Khaled Ali El-Nagdy. (2008). Analysis of Complex Ventilation Networks in Multiple Fan Coal Mine, Ph.D thesis, West Virginia University.
[7]    افرائی، سجاد؛ مدنی، حسن؛ (1391)؛ بررسی عوامل موثر بر همگرایی روش هاردی کراس در تحلیل شبکه­های تهویه معادن؛ نشریه علمی- پ‍ژوهشی مهندسی معدن، دوره هفتم، شماره هفدهم، صفحه 15-21.
[8]    مدنی، حسن؛ ملکی، بیژن؛ (1386)؛ تحلیل شبکه تهویه معدن با استفاده از روش نیوتن- رفسون بر پایه معادلات DQ؛ نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دوره شست و ششم، صفحه 97-102.
[9]     Wang, Y. J. (1989). A Procedure for Solving A More Generalized System of Mine Ventilation Network Equations. Proceedings of the 4th US. Mine Ventilation Symposium, SME, Littleton, Co., pp. 419-424.
[10] Wang, Y. J. (1982b). Critical Path Approach to Mine Ventilation Networks with Controlled Flow. Trans. SME-AIME,Vol. 272, pp. 1862-72.
[11] Bhamidipati, S. S., and Procarione, J. A. (1985). Linear Analysis for the Solution of Flow Distribution Problems. Proceedings of the 2nd US Mine Ventilation Symposium, Mousset_Jones, P. (Ed.), Rotterdam, Netherlands, pp. 645-654.
[12] Kamba, G. M., Jacques, E., and Patigny, J. (1995). Application of the Simplex Method to the Optimal Adjustment of the Parameters of A Ventilation Network. Proceedingss of the 7th US Mine Ventilation Symposium, Wala, A. M. (Ed.), SME, Littleton, Co., pp. 461-465.
[13] Wang, Y. J. (1984). A Non-Linear Programming Formulation for Mine Ventilation Networks with Natural Splitting. International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Vol. 21, No. 1, pp. 42-3-45.
[14] Hu, W., and Longson, I. (1990). The Optimization of Airflow Distribution in Ventilation Networks Using A Nonlinear Programming Method. Mining Science and Technology, Vol. 10, No. 2, pp. 209-219.
[15] Collins, M., Cooper, L., Helgason, R., Kennington, J., and LeBlanc, L. (1978). Solving the Pipe Network Analysis Problem Using Optimization Techniques. Management Science, Vol. 24, pp. 747-760.