دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 129-231