دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، مهر 1398، صفحه 89-201