کلیدواژه‌ها = تحلیل رگرسیون
برآورد مقدماتی هزینه‌های ساخت تونل‌های کوتاه راه در محیط‌های سنگی با کیفیت متوسط تا خوب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 77-85

10.22044/tuse.2014.443

میثم نجف زاده؛ احمد رضا صیادی؛ جعفر خادمی حمیدی


پیش‌بینی نرخ پیشروی TBM با استفاده از رویکرد سیستم‌های مهندسی سنگ

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 13-25

10.22044/tuse.2013.182

امید فروغ؛ سید رحمان ترابی؛ فرهنگ سرشکی؛ سید محمد اسماعیل جلالی