برآورد مقدماتی هزینه‌های ساخت تونل‌های کوتاه راه در محیط‌های سنگی با کیفیت متوسط تا خوب

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی استخراج معدن؛ گرایش بررسی‌های فنی و اقتصادی؛ دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار؛ گروه مهندسی معدن؛ دانشکده‌ی فنی و مهندسی؛ دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار؛ گروه مهندسی معدن؛ دانشکده‌ی فنی و مهندسی؛ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مدل­های تخمین هزینه از جمله ابزارهای مهم در به‌روزرسانی اطلاعات اقتصادی، انجام مطالعات امکان­سنجی، بودجه­بندی و تامین منابع مالی پروژه­های ساخت است. در این تحقیق مدلی برای برآورد مقدماتی هزینه‌ی عملیات ساخت تونل­های کوتاه راه به روش حفر چالزنی-انفجار با استفاده از تحلیل رگرسیون تک و چند متغیره به عنوان یکی از پرکاربردترین روش‌های پارامتریک، ارائه شده است. بدین منظور از داده­های 12 مقطع از تونل­های راه شمال غرب کشور استفاده شده است. مدل‌سازی تک متغیره با متغیر توضیحی RMR نشان داده است از میان توابع مختلف، تابع نمایی با حداقل نرخ خطای مطلق 13 درصد بهتر از سایر توابع است. مدل­سازی چند متغیره با در نظر گرفتن شاخص رده­بندی توده‌سنگ RMR و ارتفاع روباره به عنوان متغیرهای مستقل نیز نشان داده است تنها مدل­ رگرسیونی خطی معنادار بوده و با حد­اقل نرخ خطای مطلق تقریبی11 درصد از اعتبار مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]      Lamb, T. J. (1971). A Computer Model for Tunneling Costs. MSc Thesis: Deptartment of Civil Engineering, Massachusetts Institute of Technology. http://hdl.handle.net/1721.1/52910.
[2]      Moavenzadeh, F. & Markow, M. J. (1976). Simulation Model for Tunnel Construction Costs. Journal of the Construction Division, 102(1), 51-66. http://cedb.asce.org/cgi/WWWdisplay.cgi?6534.
[3]      Einstein, H. H., Salazar, G. F., Kim, Y. N., & Ioannou, P. S. (1987) Computer Based Decision Support Systems in Underground Construction. Proceeding of Rapid Excavation and Tunneling Conference. ISBN-13: 978-0873350655.
[4]      Bruland, A. (1998). Hard Rock Tunnel Boring Advance Rate and Cutter Wear. Doctoral Thesis: Department of Civil and Transport Engineering, Norwegian Institute of Technology.
[5]      Petroutsatou, C., Lambropoulos, S., & Pantouvakis, J. P. (2006). Road Tunnel Early Cost Estimates Using Multiple Regression Analysis. Operational Research, 6(3), 311-322. http://dx.doi.org/10.1007/BF02941259.   
[6]      Sonmez, R., & Ontepeli, B. (2009). Predesign Cost Estimation of Urban Railway Projects with Parametric Modeling. Journal of Civil Engineering and Management, 15(4), 405-409. http://dx.doi.org/10.3846/1392-3730.2009.15.405-409.
[7]      Gunduz, M., Ugur, L. O., & Ozturk, E. (2011). Parametric Cost Estimation System for Light Rail Transit and Metro Trackworks. Expert Systems with Applications, 38(3), 2873-2877.  http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2010.08.080.
[8]      Rostami, J., Sepehrmanesh, M., Alavi, E., & Mojtabai, N. (2013). Planning Level Tunnel Cost Estimation Based on Statistical Analysis of Historical Data. Tunnelling and Underground Space Technology, 33, 22-33.  http://dx.doi.org/10.1016/j.tust.2012.08.002.
[9]      علیزاده، ح. (1380). برآورد هزینه‌ی واحد حفاری و نگهداری اولیه‌ی شاتکریت، شبکه‌ی فولادی و بولت‌زنی تونل. پنجمین کنفرانس تونل ایران. دانشگاه تهران. http://www.civilica.com/Paper-ITC05-010_2127792253.html.
[10]   همتی شعبانی، ع.، صیادی، ا. ر.، گشتاسبی، ک.، و امیری رودباری، ع. ر. (1385). بررسی تاثیر عوامل عدم قطعیت در هزینه‌ی پروژه‌های تونل‌سازی با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو- مطالعه‌ی موردی تونل انتقال آب دشت ذهاب. هفتمین کنفرانس تونل ایران. دانشگاه شریف. http://www.civilica.com/Paper-ITC07-ITC07_081.html.
[11]   کنعانی‌مقدم، ح.، چنگانی، ح.، سالاری‌راد، ح.، و صالحی. ع. ر. (1385). بررسی مقایسه­ای هزینه‌ی سرمایه­گذاری و اجرایی تونل سرویس البرز بر اساس دو روش حفاری سنتی (D&B) و حفاری مکانیزه (TBM). هفتمین کنفرانس تونل ایران. دانشگاه شریف. http://www.civilica.com/Paper-ITC07-ITC07_089.html.
[12]   صیادی، ا. ر.، گشتاسبی، ک.، همتی شعبانی، ع.، و امیری رودباری. ع. ر. (1384). تحلیل حساسیت هزینه‌های ساخت تونل انتقال آب دشت ذهاب. بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین. http://www.civilica.com/Paper-GSI24-GSI24_060.html.
[13]   Smith, A. E., & Mason, A. K. (1997). Cost Estimation Predictive Modeling: Regression Versus Neural Network. The Engineering Economist, 42(2), 137-161. http://dx.doi.org/10.1080/00137919708903174.
[14]   Sayadi, A. R., Lashgari, A., Fouladgar, M. M., & Skibniewski, M. J. (2012). Estimating Capital and Operational Costs of Backhoe Shovels. Journal of Civil Engineering and Management, 18(3), 378-385. http://dx.doi.org/10.3846/13923730.2012.692705.
[15]   Sayadi, A. R., Lashgari, A., & Paraszczak, J. (2011). Hard-Rock LHD Cost Estimation Using Single and Multiple Regressions Based on Principal Component Analysis. Tunnelling and underground space technology, 27(1), 133-140. http://dx.doi.org/10.1016/j.tust.2011.08.006.
[16]   Rudenno, V. (1998). The Mining Valuation Handbook: Australian Mining and Energy Valuation for Investors and Management. Australian Print Group.
[17]   Kim, G. H., An, S. H., & Kang, K. I. (2004). Comparison of Construction Cost Estimating Models Based on Regression Analysis, Neural Networks, and Case-Based Reasoning. Building and Environment, 39(10), 1235-1242. http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2004.02.013.
[18]   O’Hara, A., & Suboleski, S. C. (1992). Chapter 6.3: Cost and Cost Estimation. SME Mining Engineering Handbook (pp. 405-424), 2nd Edition, Volume 1.