نویسنده = مهرداد امامی تبریزی
برآورد نیروی محوری طولی باقیمانده در پوشش تونل‌های سگمنتی ناشی از نیروی جک های پیشران TBM

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 71-92

10.22044/tuse.2022.11212.1427

رضا صباغ کرمانی؛ مهرداد امامی تبریزی؛ محمد رضا چناقلو


تخمین پاسخ ساختمان قاب بندی شده به نشست‌های القایی در اثر حفاری تونل‌های کم عمق

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-44

10.22044/tuse.2019.5029.1290

مهرداد امامی تبریزی؛ امیر نیم تاج؛ حسین عمرانی خیابانیان


مدل‌سازی فیزیکی نشست در خاک ماسه‌ای ناشی از تونل‌سازی مکانیزه

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 69-84

10.22044/tuse.2015.548

امین عبدلی فاضل؛ مهرداد امامی؛ حسن افشین