بررسی نشست ناشی از حفاری تونل های دوقلو در ماسه با تراکم‌های نسبی مختلف با استفاده از مدل آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران / دانشگاه صنعتی سهند تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

در این مقاله با استفاده از مدل فیزیکی ساخته شده در دانشگاه صنعتی سهند تبریز شامل دستگاه برای مدل سازی فرآیند حفاری تونل و دستگاه بارش ماسه برای ایجاد نمونه های یکنواخت با تراکم نسبی متفاوت، به بررسی مسئله نشست تونل های دو قلو در دو تراکم نسبی متفاوت پرداخته شده است. برای اندازه گیری جابه­­جایی از روش پردازش تصویر استفاده شده است. نتایج بررسی­ها نشان داد میزان افت زمین برای تونل دوم در هر دو حالت شل و متراکم افزایش می یابد که این افزایش برای حالت شل بیشتر می باشد. همچنین در حالت متراکم منحنی پک برازش خوبی با نشست های ثبت شده از خود نشان داد ولی در حالت شل با توجه به باریک تر بودن منحنی های نشست، دقت منحنی پک نسبت به حالت متراکم کمتر می شود. در این تحقیق رابطه جدیدی برای حالت شل پیشنهاد گردید که برازش بهتری نسبت به منحنی گوسی پک برای تونل اول، دوم و مجموع دو تونل از خود نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات