دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 87-179