دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 215-310