دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-201 
5. عبور دستگاه TBM از ایستگاه ساخته‌شده با استفاده از روش تکیه‌گاه سگمنتی

صفحه 167-182

مهدی بستامی؛ سید مصلح افتخاری؛ کاوه آهنگری؛ غلامحسن سهامی