نویسنده = مهرداد امامی
تعداد مقالات: 4
1. برآورد نیروی محوری طولی باقیمانده در پوشش تونل‌های سگمنتی ناشی از نیروی جک های پیشران TBM

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 71-92

10.22044/tuse.2022.11212.1427

رضا صباغ کرمانی؛ مهرداد امامی تبریزی؛ محمد رضا چناقلو


2. تخمین پاسخ ساختمان قاب بندی شده به نشست‌های القایی در اثر حفاری تونل‌های کم عمق

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-44

10.22044/tuse.2019.5029.1290

مهرداد امامی تبریزی؛ امیر نیم تاج؛ حسین عمرانی خیابانیان


4. مدل‌سازی فیزیکی نشست در خاک ماسه‌ای ناشی از تونل‌سازی مکانیزه

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-84

10.22044/tuse.2015.548

امین عبدلی فاضل؛ مهرداد امامی؛ حسن افشین