ارتقای کد محاسباتی FNETF با هدف مدل سازی جریان آب ورودی به داخل فضاهای زیرزمینی با استفاده از تئوری محیط پیوسته تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار؛ دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشجوی دکتری مکانیک سنگ؛ دانشکده‌ی مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله، مدل سازی جریان آب ورودی به فضاهای زیرزمینی (تونل) با استفاده از روش محیط پیوسته تصادفی مطالعه شده است. بدین منظور، کد محاسباتی دو بعدی FNETF بر اساس روش محیط پیوسته تصادفی و با هدف مدل سازی جریان آب ورودی به داخل حفریات زیرزمینی ارتقا و سپس صحت سنجی شد. سپس، تاثیر ویژگی های هیدرولیکی محیط درونگیر تونل بر روی دبی جریان آب ورودی بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد، خروجی کد محاسباتی  FNETFبرای توده سنگ دارای انحراف استاندارد هدایت هیدرولیکی نزدیک به صفر (محیط ایده آل) هم از نظر توزیع هد فشاری اطراف تونل و هم از نظر مقدار دبی جریان آب ورودی با نتایج دو روش تحلیلی و مدل سازی عددی با استفاده از محیط پیوسته معادل دارای انطباق بسیار خوبی بوده بگونه ای که حداکثر خطای نسبی بین مقادیر دبی جریان آب ورودی کمتر از %0.85 است. همچنین، با افزایش انحراف استاندارد هدایت هیدرولیکی، همچنین، با افزایش انحراف استاندارد هدایت هیدرولیکی، مقادیر میانگین، کمینه و بیشینه دبی جریان آب ووردی به تونل کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات