کلیدواژه‌ها = مدل سازی عددی
بررسی امکان رخداد گیر کردن ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) مطالعه موردی پروژه مترو قم

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-13

10.22044/tuse.2019.4022.1258

فهیمه موحدی؛ فضل اله سلطانی؛ حسین جلالی فر؛ حمید محمدی