نویسنده = کورش شهریار
برآورد نیروهای داخلی سیستم نگهداری تونل ها با استفاده از روش های تحلیلی و عددی

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 11-27

10.22044/tuse.2016.623

حمید زارعی؛ کورش شهریار؛ پرویز معارف وند؛ محمد حسین احمدی