نویسنده = مهدی نجفی
بررسی تاثیر افزایش عرض نمونه زغال‌سنگ ترد بر گسترش ترک و رشد فضای استخراجی در فرآیند UCG

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-45

10.22044/tuse.2023.11974.1458

محمدرضا شهبازی؛ مهدی نجفی؛ محمد فاتحی مرجی؛ ابوالفضل عبداللهی پور


تعیین عرض مناسب پایه حائل در معدن زغال‌سنگ طبس با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 8، شماره 2، مهر 1398، صفحه 183-201

10.22044/tuse.2019.8151.1358

محمدرضا زارع؛ مهدی نجفی؛ جواد غلام نژاد؛ علی روح