اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سید محمد اسماعیل جلالی

دکترای تخصصی معدن، گرایش استخراج استاد، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود

jalalismeshahroodut.ac.ir
023- 32300300
0000-0003-3307-0307

مدیر مسئول

احمد رمضان‌زاده

دکترای تخصصی عمران، گرایش مکانیک سنگ دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

aramezanzadehshahroodut.ac.ir
0273- 3392204-9 (2670)
0000-0001-5848-4229

دبیر تخصصی

سیامک هاشمی

دکترای تخصصی عمران، گرایش مکانیک خاک نایب رییس انجمن تونل ایران

siamak_hashemiyahoo.com
021- 84782582
0000-0003-1995-2231

اعضای هیات تحریریه

کورش شهریار

دکترای تخصصی معدن، گرایش استخراج و مکانیک سنگ استاد، دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

k.shahriaraut.ac.ir
021-64542972

احمد فهیمی‌فر

دکترای تخصصی عمران، گرایش مکانیک سنگ استاد، دانشکده‌ی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

fahimaut.ac.ir
021- 64543011
0000-0002-9397-6269

عباس مجدی

دکترای تخصصی معدن،مکانیک سنگ استاد، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی معدن

amajdiut.ac.ir

Jian Zhao

Rock Mechanic Engineering Professor
École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Swiss (EPFL–ENAC–ICARE–LMR)

www.monash.edu/engineering/jianzhao
jian.zhaomonash.edu
+61 3 990 56879

h-index: 71  

محمد جواد جعفری

دکترای تخصصی عمران، گرایش مکانیک سیالات- تهویه‌ی تونل استاد، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

jafari1952yahoo.com
021- 22432040-41 (223)
0000-0001-7283-4299

h-index: 18  

مرتضی اسمعیلی

مکانیک خاک و مهندسی پی استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

m_esmaeiliiust.ac.ir
0000-0002-8189-5584

محمد فاتحی مرجی

دکترای تخصصی معدن، گرایش مکانیک سنگ دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

mfatehiyazduni.ac.ir
0351- 8210995
0000-0003-2917-6264

فرهنگ سرشکی

دکترای تخصصی معدن، گرایش استخراج استاد، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

farhangshahroodut.ac.ir
0273- 3392204-9
0000-0002-2626-6865

حسین جلالی‌فر

دکترای تخصصی معدن- گرایش مکانیک سنگ استاد، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان

jalalifaruk.ac.ir
0341- 2114041 (298)
0000-0003-4610-5169

مصطفی شریف زاده

دکترای تخصصی معدن، مکانیک سنگ دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

most.sharifgmail.com
021- 64542952
0000-0002-8139-1079

احمد رمضان‌زاده

دکترای تخصصی عمران، گرایش مکانیک سنگ دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

aramezanzadehshahroodut.ac.ir
0000-0001-5848-4229

سید محمد اسماعیل جلالی

استاد، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود

jalalismeshahroodut.ac.ir
0000-0003-3307-0307

سیامک هاشمی

دکترای تخصصی عمران، گرایش مکانیک خاک نایب رییس انجمن تونل ایران

siamak_hashemiyahoo.com
0000-0003-1995-2231

مرتضی قارونی نیک

دکترای تخصصی ژئوتکنیک، گرایش مکانیک سنگ استادیار، دانشکده‌ی مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

gharounidoctor.com
021- 27822500

ویراستار ادبی نشریه

ابوالقاسم کامکار روحانی

دکترای تخصصی معدن، گرایش اکتشاف و ژئوفیزیک دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

kamkarshahroodut.ac.ir
0273- 3392204-9

مدیر وب سایت

علی مسکریان

کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک مدیرمسئول چاپ و نشر و مدیر اجرایی مجلات دانشگاه صنعتی شاهرود

meskaryanshahroodut.ac.ir

کارشناس نشریه

فاطمه قریب بلوک

مهندسی معدن فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

fatemehgharibgmail.com