ارزیابی تاثیرات اجتماعی احداث تونل‌های شهری -مطالعه موردی: تونل بزرگراه حکیم در محدوده پارک جنگلی چیتگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان

چکیده

ارزیابی اجتماعی، فرآیند تهیه چارچوب برای اولویت بندی، جمع آوری، تحلیل و دسته بندی اطلاعات اجتماعی و مشارکت در طراحی و ارائه عملیات توسعه‌ شهری است. پیامدهای پیش بینی نشده پروژههای توسعه شهری میتوانند منافع و مزایای این پروژه‌ها را به شدت کاهش دهند و از همین جا است که ارزیابی تأثیرات اجتماعی اهمیت می‌یابد. از آنجایی که این موضوع در پروژه‌های عمرانی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است، در تحقیق حاضر ارزیابی پیامدهای اجتماعی پروژه احداث تونل بزرگراه حکیم در کلان شهر تهران به روش ماتریس سریع مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش به هر یک از پیامدهای طرح بر حسب تاثیرشان بر محیط اجتماعی امتیاز داده شده است که در نهایت ارزیابی بر مبنای این امتیازات انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد بیشترین امتیاز منفی پیامد فعالیت‌های فاز ساختمانی پروژه بر محیط اجتماعی و فرهنگی، مربوط به پارامتر ترافیک با شدت کم می باشد. امتیاز پیامدهای پروژه در فاز بهره‌برداری بر محیط اجتماعی و فرهنگی 74+ بهدست آمد که بیشترین اثر مثبت مربوط به کاهش ترافیک با شدت زیاد می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ebrahimpour, M., & Mostafavi, S. R. (1999). Social and Cultural Effects of Projects. Tehran: Office of Studies, Tehran Municipality.
Ebrahimnia, S., Khaksari, A., Damadi, M., Moazzaz, V., (2013). Social Assessement of Bobol’s Emam Khomeini One-Way Avenue. Rhvar Quarterly Journal.
Fazeli, M. (2010). Social Effects Assessment. Tehran municipality: Social and Cultural Studies Administration.
General Census of Population and Housing of Tehran (2006). President Office, Deputy of Strategic Planning and Control, Statistical Center of Iran.
Official Website of Tehran Municipality: www.Tehran.ir
Pastakia, A. (1998). The rapid impact assessment matrix (RIAM) for EIA. Environmental Impact Assessment Review. 18:461–82.
Saeednia, A. (2002). Green Book of Municipality. (Second Ed.) Tehran: Iran Organization of municipalities.
Sadler, B., Verocai, L., Vanclay, F. (2000). Environmental and Social Impact Assessment for Large Scale Dams. WCD Thematic Review V.2 Prepared as an Input to the World Commission on Dams. WCD, Cape Town
Sahel Consulting Engineers (2013). Technical Report: Social and Cultural Effects of Hakim Tunnel. Basic Design Phase of Studies.
Talebiyan, S. A. & Omrani-Majd A. (2008). Social Effects Assessment of Oil and Gas Projects. Quarterly Journal of Human Resources in Oil Industry. International Institute of Energy, 1(1), 14-28.
Vanclay, F. (2000). Social Impact Assessment. Center for rural social research. Charles Student University. Australia.
Vanclay, F. (2003). SIA principles. International Principles for Social Impact Assessment. Impact Assessment and Project Appraisal. 21(1), 5-11.
Zeynali, S. Jalali, M.(2014). Social and Cultural Assessment of Urban Tunnels. 3rd Iranian Dam and Tunnel Conference and Exhibition (DATEX)