عوامل بروز ادعا در یکی از پروژه‌های‌ طرح و ساخت زیرزمینی ایران (پروژه تونل و زیرگذر شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری؛ دانشکده‌ی هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار؛ دانشکده‌ی هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار؛ دانشکده‌ی هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در اکثر پروژه‌ها با روش‌های مختلف اجرایی، امکان بروز ادعا از سوی عوامل مختلف وجود دارد. از طرفی  بهره‌برداری سریع‌تر از پروژه‌‌ها، موجب نیاز به استفاده از روش طرح و ‌ساخت شده است؛ اما اجرای پروژه‌ها به‌ این روش در ایران، در مقایسه با دیگر روش‌های موجود، نو‌ظهور بوده و ارکان پروژه‌ها نیز آشنایی کمی با آن دارند؛ به همین دلیل بروز اختلاف به‌ خصوص در پروژه‌های زیرزمینی که ماهیت پیچیده‌ای دارند، امری اجتناب‌ناپذیر است. در تحقیق حاضر، با بررسی اسناد پروژه تونل و زیرگذر شهر تهران و انجام 10 مصاحبه نیمه‌ ساختار یافته با نمایندگانی از ارکان اصلی اجرای پروژه، برخی عوامل ایجاد ادعا شناسایی شده‌اند. پس از تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها که با استفاده از تحلیل محتوای کیفی انجام و از طریق  نمودار گانت نشان داده شد، مشخص شد که بعضا ادعاها در طول اجرای پروژه‌ به ‌صورت زنجیروار، منجر به رخداد همدیگر می‌شوند. همچنین نمایش زمان بروز ادعاها به تفکیک پنج گروه فرآیندی مدیریت پروژه نشان ‌داد، بیشتر ادعاها در گروه فرآیندی ساخت اتفاق می‌افتد که ریشه در گروه‌های فرآیندی آغازین و برنامه‌ریزی دارد.

کلیدواژه‌ها


Choi, H.-H., Cho, H.-N., & Seo, J.-W. (2004). Risk assessment methodology for underground construction projects. Journal of Construction Engineering and Management, 130(2), 258-272.
Ghorbani, A. (2005). Investigating the main causes and origins of contractors' financial claims and ways to control it in the Iran's construction projects. (Master thesis), Amirkabir University of Technology,
Golabchi, M., Talkhabi, H., ParchamiJalal, M., & Bemanian, M. (2018). Compilation and Analysis of Closed Claim Model in non-Industrial Design-Build projects in Iran. Retrieved from Tarbiat Modares University:
HosseinzadehBahreini, M. (2016). Claim Management in Civil Projects. 2th International Conference on Project and Construction, Tehran, Iran.
JabalAmeli, M., Nouri, S., & Bayesteh, A. (2016). Claim Management in Civil Projects. 2th National Conference on Project and Construction Management, Tehran, Iran.
Jergeas, G. F., & Hartman, F. T. (1994). Contractors' construction-claims avoidance. Journal of Construction Engineering and Management, 120(3), 553-560.
Kevin O’Beirne, P., CSI, CCS, CCCA. (2015). Clearing up changes, claims, and disputes.
Moura, H. M. P., & Teixeira, J. M. C. (2007). Types of construction claims: a Portuguese survey.
Najafzadeh, M., Sayyadi, A., & KhademiHamidi, J. (2014). Preliminary estimation of construction costs of short tunnels in medium to good quality rock environments. Tunneling & Underground Space Engineering (TUSE), 3(1), 77-85.
Organization, P. a. B. (2005). Terms for implementing Design-Build Delivery System In.
Pishdad-Bozorgi, P., & de la Garza, J. M. (2012). Comparative analysis of design-bid-build and design-build from the standpoint of claims. The Construction Research Congress 2012: Construction Challenges in a Flat World.
Qi-hu, Q. (2012). Challenges faced by underground projects construction safety and countermeasures. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 31(10), 1945-1956.
Safavi, A., Shayanfar, M., NasrAzadani, M., & Eshtehardian, E. (2011). Investigating the causes of delays in the implementation of urban projects according to the project factors. 6th International Conference on Project Management, Tehran, Iran.
Sajedi, F., & SarmastShoushtari, F. (2017). Analyzing claims and disputes of construction project contracts in Iran's oil and gas industry and providing solutions. Structural Engineering and Construction Journal, 4(2). doi:10.22065/jsce.2017.72612.1044
Shakeri, E., & Sajjadi, V. (2009). Comparative comparison between three general conditions of Design-Bid-Build, interior Design-Build (EPCpackage 84) and industrial Design-Build (5490) in the field of project changes. 7th International Conference on Project Management, Tehran, Iran.
Sturk, R., Olsson, L., & Johansson, J. (1996). Risk and decision analysis for large underground projects, as applied to the Stockholm ring road tunnels. Tunnelling and Underground Space Technology, 11(2), 157-164.
Taghizadeh, H., & Laleh, A. (2008). Investigating the Factors Affecting Delays in the Implementation of Municipal Development Projects (Case Study). Management Science, 2(5), 77-109.
Talkhabi, H., Eshtehardian, E., Mohaghar, A., Sobhiyah, M., & ParchamiJalal, M. (2019). Identifying the Paths of Claims Leading to Increased Cost in Iranian DBF Projects Using the System Dynamics Modeling Approach (Case Study: Tehran Metropolitan Metro Projects). Tunneling & Underground Space Engineering (TUSE), 7(2), 87-104. doi:10.22044/TUSE.2019.7370.1347
Talkhabi, H., ParchamiJalal, M., & Golabchi, M. (2014). Investigation and Analysis of Contract Claims for Design-Build Delivery System of Underground Projects. Tunneling & Underground Space Engineering (TUSE), 3(1).
Tochaiwat, K., & Chovichien, V. (2005). A survey of Thai contractors’ construction claim management. Proceedings of the Tenth National Convention on Civil Engineering.
Vidogah, W., & Ndekugri, I. (1997). Improving management of claims: contractors' perspective. Journal of management in engineering, 13(5), 37-44.
Xu, Z., Li, S., Li, L., Hou, J., Sui, B., & Shi, S. (2011). Risk assessment of water or mud inrush of karst tunnels based on analytic hierarchy process. Rock and Soil Mechanics, 32(6), 1757-1766.
Yogeswaran, K., Kumaraswamy, M. M., & Miller, D. R. (1998). Claims for extensions of time in civil engineering projects. Construction Management & Economics, 16(3), 283-293.
ZHONG, S.-h., Hong-zhi, S., & Shu-cai, L. (2012). Detection and forecasting for hidden danger of karst fissure water and other geological disasters during construction of tunnels and underground projects. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 31(1), 3298-3326.