شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های موجود در پروژه F&EPC احداث خط 6 متروی تهران بر اساس متدولوژی مدیریت ریسک ATOM (مطالعه‌ موردی: قطعه‌ میانی خط 6 متروی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد؛ مهندسی و مدیریت ساخت، مرکز تحقیقات بتن، شاخه انجمن بتن آمریکا در ایران.

2 استادیار، عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4 مهندس محقق ارشد، PMP، SCPM

چکیده

امروزه پروژه‌های قطار شهری نقش مهمی در توسعه‌ی حمل و نقل عمومی ایفا می‌کنند. از این رو مقامات شهرداری‌ و هیئت مدیره مترو برای انجام این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، راهکاری را با استفاده از ظرفیت‌ها‌ی بخش خصوصی در نظرگرفته‌ اند که این امر با انعقاد قرارداد طرح و ساخت و سرمایه‌گذاری وارد مرحله‌ی جدیدی از اجرا گردیده است. لذا با توجه به روش و ساز وکارهای جدید این دست از پروژه‌ها، نیاز به یک الگوی مناسب مدیریت ریسک جهت شناسایی، رتبه بندی، و برنامه ریزی پویای پاسخ به ریسک‌ها کاملاً احساس می شود. از این رو در این پژوهش ضمن معرفی متدولوژی مدیریت ریسک ATOM، ابتدا ریسک‌های پروژه شناسایی و سپس با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. در نهایت از میان 94 ریسک اولویت بندی شده به 14 ریسک برتر پاسخ داده شد و برنامه ریزی جهت پاسخ به ریسک‌ها و کاهش اثر ریسک‌های شناسایی شده انجام گردید.

کلیدواژه‌ها


Azar, A., & Momeni, M. (2016). Statistics and its application in management (statistical analysis) (Twentieth ed.). Tehran: SAMT.
Chapman, C., & Ward, S. (1999). Project Risk Management Process, Techniques & Insights. John Wiley.
Fakhratov, M., Chulkov, V., Kuzhin, M., Akbari, M. (2020). Risk Management implementation and presenting the applicable methodology for its implementation in construction projects. E3S Web of Conferences. EDP Sciences 2020. doi:10.1051
Forcael, E., Morales, H., Agdas, D., Rodriguez, C. (2018). Risk Identification in the Chilean Tunneling Engineering Management Journal, pp. 203-215. doi:10.1080/10429247.2018.1484266
Hillson, D., & Simon, P. (2012). Practical Project Risk Management (2nd ed.).
khaki, G. (2017). Research method with dissertation approach (6th ed.). tehran: Fouzhan.
Morris, S. M., & Gopalakrishna, B. (2020). Development of a Risk Management Framework for Tunnel Construction in India. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 9(06), 1368-1374. doi:10.17577/IJERTV9IS060958
Nikjoo, M., & Norang, A. (2011). Comprehensive risk management program of Mashhad city train line 2 with a knowledge-based approach. Sixth International Project Management Conference. tehran: Ariana Industrial Research Group.
PMBOK Guide (5th ed.). (2013). Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute.
PMI. (2012). Pulse of the Profession: Driving success in challenging Times. PMI.
Project Risk Analysis and Management Guide. (2004). APM Publishing.
Shahraki, M. R., & Parsaye Mohebbi, S. J. (2015). Presenting a methodology based on the Delphi method for identifying risk management factors in. Mashhad : Seventh National Conference on Urban Planning and Management.
Shams Majd, R., & Mortaheb, M. (2008, February). Presenting a method for risk evaluation and management in EPC contracts. Project Management Quarterly, pp. 2-13.
Sihombing, O., Purba, H., Purba, A. (2020). Risk Identification In Tunnel Construction Project. Architecture and Civil Engineering, pp. 261-286. Retrieved from https://doi.org/10.2298/FUACE200704019M
Xu, Wei.,  Liu, Bo.,  Fu , Chunqing.,  Han,  Yanhui.,   Ren, Xin. (2019). Risk Management for Beijing Subway Tunnel Construction Using the New Austrian Tunneling Method:. International Conference on Transportation and Development, (pp. pp 423-435). Alexandria Virginia, United State. Retrieved from https://doi.org/10.1061/9780784482575.040
Zare pour, E. (2015). Golden Techniques in Article Writing. Tehran: Kasra Book Publishing.
Zou, P. X., & Li, J. (2010, December). Risk identification and assessment in subway projects:case study of Nanjing Subway Line 2. Construction Management and Economics, pp. 1219-1238. doi:10.1080/01446193.2010.519781.