ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تونل انتقال آب به شهر کرمان

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسنده

کارشناس ارشد زمین‌شناسی زیست‌محیطی، بخش زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

تونل انتقال آب کرمان در راستای شمالی-جنوبی در دامنه کوه‌های هزار و لاله‌زار به طول 5/37 کیلومتر با قطر 8/3 متر و با شیبی در حدود 0005/0 با هدف تأمین آب درازمدت شهر کرمان در حال اجرا است. به دلیل طولانی بودن مسیر و حفاری تونل توسط دستگاه TBM انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه ضروری ساخته است. در این مطالعه برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تونل انتقال آب شهر کرمان، روش ماتریس اثرات سریع RIAM انتخاب‌شده و به بررسی آثار مورد نظر در دو حالت اجرا و عدم اجرای پروژه و در دو مرحله ساختمانی و بهره‌برداری بر چهار محیط فیزیکی–شیمیایی، بیولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است. پس از بررسی اثرات زیست‌محیطی تونل انتقال آب کرمان مشخص شد بیشترین اثرات مثبت طرح مربوط به مرحله بهره‌برداری و اثرات منفی آن در مرحله ساختمانی ا‌ست. با اجرای برنامه مدیریت و پایش زیست‌محیطی اثرات منفی کاهش می‌یابد، تونل مذکور از لحاظ زیست‌محیطی قابل اجرا خواهد بود و اثرات مثبت و مفیدی در کوتاه‌مدت و درازمدت برای منطقه در پی خواهد داشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of Water Transfer Tunnel to Kerman City

نویسنده [English]

  • m Zangi Drestani
MSc Student in Environmental Geology, Department of Geology, Faculty of Science, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Summary
Kerman water transfer tunnel with north - south direction has a length of 37.5 kilometers and a diameter of 3.8 meters has been established with the aim of long - term water supply in Kerman City. Environmental impact of this tunnel is assessed using RIAM matrix approach in two ways. After examining the environmental effects of the tunnel, the most positive effects of the plan for exploitation, as well as the negative impacts on the construction phase are determined.
 
Introduction
Kerman water transfer tunnel with north - south direction and a length of 37.5 kilometers and a diameter of 3.8 meters is very important for the purpose of long - term water supply in Kerman City. Due to the length of the tunnel track and using TBM for the tunnel excavation, and considering the negative effects of the tunnel project, it is necessary to assess the environmental impacts of the project.
 
Methodology and Approaches
In this study, to assess the environmental impacts of Kerman water transfer tunnel, the RIAM matrix approach is used in two ways and also, the possibility of non-implementation of the project in two phases, as well as the effects of its construction and operation from the physical, chemical, biological, economic and social-cultural aspects are investigated.
 
Results and Conclusions
After examining the environmental effects of the tunnel, the most positive effects of the plan for exploitation, as well as the negative impacts on the construction phase are determined, and then, a program is implemented for the  management and environmental monitoring of the tunnel by considering the environmental and the positive effects in short and long terms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Impact Assessment
  • RIAM matrix
  • Water Transfer Tunnel
  • Kerman City