ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تونل انتقال آب به شهر کرمان

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسنده

کارشناس ارشد زمین‌شناسی زیست‌محیطی، بخش زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

تونل انتقال آب کرمان در راستای شمالی-جنوبی در دامنه کوه‌های هزار و لاله‌زار به طول 5/37 کیلومتر با قطر 8/3 متر و با شیبی در حدود 0005/0 با هدف تأمین آب درازمدت شهر کرمان در حال اجرا است. به دلیل طولانی بودن مسیر و حفاری تونل توسط دستگاه TBM انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه ضروری ساخته است. در این مطالعه برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تونل انتقال آب شهر کرمان، روش ماتریس اثرات سریع RIAM انتخاب‌شده و به بررسی آثار مورد نظر در دو حالت اجرا و عدم اجرای پروژه و در دو مرحله ساختمانی و بهره‌برداری بر چهار محیط فیزیکی–شیمیایی، بیولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است. پس از بررسی اثرات زیست‌محیطی تونل انتقال آب کرمان مشخص شد بیشترین اثرات مثبت طرح مربوط به مرحله بهره‌برداری و اثرات منفی آن در مرحله ساختمانی ا‌ست. با اجرای برنامه مدیریت و پایش زیست‌محیطی اثرات منفی کاهش می‌یابد، تونل مذکور از لحاظ زیست‌محیطی قابل اجرا خواهد بود و اثرات مثبت و مفیدی در کوتاه‌مدت و درازمدت برای منطقه در پی خواهد داشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات