بررسی اندرکنش تونل های دوقلو و شمع های مجاور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد (مکانیک سنگ) دانشگاه زنجان

2 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

چکیده

حفاری تونلها در زمینهای ضعیف منجر به تغییر تنش و جابجایی زمین اطراف می گردد که تاثیر قابل ملاحظه­ای در ایمنی سازه های مجاور از جمله پلهای پر تردد خواهد داشت. بررسی این تاثیر در تعیین تغییرات تنش و جابجایی در شمع­های پل­های مجاور به عنوان اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی های آتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این نوشتار، تاثیر حفاری تونل­های دوقلو بر نشست زمین و رفتار شمع­ها با استفاده از مدلسازی عددی در بکارگیری نرم افزار Flac3D و مقایسه با نشست­های ثبت شده مورد بررسی قرار می­گیرد. به همین منظور، تونل­های دوقلو خط 2 مترو شیراز که از زیر پل کمربندی جنوبی عبور می­کند، به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیدند. بررسی­های انجام شده نشان دادند که نیروی محوری و ممان خمشی در طول شمع، ابتدا افزایش یافته و در مجاورت محور تونل به مقدار بیشینه رسیده است و شمعی که در فاصله کمتری از تونل قراردارد، دارای نیروی محوری و ممان خمشی بیشتری است. تغییرات نیروی محوری و ممان خمشی شمع در سه نسبت مختلف ارتفاع روباره به قطر تونل نیز مورد بررسی گرفتند. نتایج نشان دادند که در نسبت­های کمتر، نیروی محوری شمع­ها افزایش و ممان خمشی آنها کاهش یافته­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات