تحلیل بار وارد بر سازه پوشش تونل‌های حفاری مکانیزه-مطالعه موردی تونل انتقال آب سد زاینده رود به کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ؛ دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 پژوهشگر، دانشگاه دامغان

چکیده

به منظور برآورد بار سنگ وارد بر تونل‌ها روش‌های تجربی، تحلیلی یا عددی مورد استفاده مهندسین طراح تونل می‌باشند. در برآورد بارسنگ به هر کدام از روش‌های مذکور بعضاً اختلاف زیادی بین نتایج حاصل از روش‌های مختلف مشاهده می شود. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی روش‌های تجربی و عددی برآورد بارسنگ وارد بر سیستم نگهدارنده تونل‌های سگمنتال با استناد به داده‌های ابزار دقیق در تونل انتقال آب از سد زاینده رود به شهر کاشان می‌باشد. به این منظور تمامی روش‌های تجربی موجود در ادبیات فنی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین مدل‌سازی عددی در نرم‌افزارهای SAP و PLAXIS-2D انجام شده است.  نتایج حاصل از روش‌های تجربی و عددی با نتایج حاصل از برداشت‌های میدانی و ابزاربندی مقایسه شده و نتایج آن مورد تفسیر و بررسی قرار گرفته است. نتایج نیروهای داخلی لاینینگ حاصل از تحلیل در نرم افزار PLAXIS و نتایج نیروهای داخلی در نرم‌افزار SAP2000 (بر اساس بار سنگ حاصل از روش‌های تجربی) مورد بررسی، مقایسه و تفسیر قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از مدلسازی های عددی، برآورد حاصل از تحلیل در نرم‌افزار Plaxis برای تمام شرایط توده‌سنگ میزبان،نتایجنزدیک‌تری را به برداشت های میدانی نشان می دهد. با توجه به تحلیل، نتایج روش‌های گوئل و جتوا و همچنین گوئل و همکاران که مبنتی بر سیستم طبقه‌بندی RMR هستند با استفاده از مقادیر RMR Basic به عنوان نزدیکترین تخمین به برداشت های میدانی در برآورد  بارسنگ معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات