مطالعه اثر مراحل حفاری روی پارامتر کاهش تنش در روش همگرایی همجواری در تونل‌های سطحی در زمین نرم؛ مطالعه موردی خط 2 متروی کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دپارتمان فنی و مهندسی-دانشگاه بوعلی سینا-همدان- ایران

چکیده

در این تحقیق به مطالعه اثر نوع مراحل حفاری روی پارامتر کاهش تنش پرداخته شده است. به این منظور در ابتدا، با استفاده از مقطعی از تونل خط 2 متروی کرج و تحلیل بازگشتی، کالیبراسیون پارامترهای مدل انجام گرفت. سپس با در نظرگیری مراحل حفاری متداول در صنعت تونل سازی و مترو با استفاده از یک سری شبیه‌سازی‌های عددی توسط نرم‌افزارهای تفاضل محدود FLAC 2D و FLAC 3D به مطالعه ضریب آزادی تنش در هر گام از مراحل حفاری متداول در تونل حفاری شده مرحله‌ای (NATM) پرداخته شد. در انتها به منظور بررسی در نظرگیری ضریب آزادی تنش متناسب با هر گام حفاری در روش همگرایی همجواری به محاسبه نشست‌های زمین اطراف تونل، با در نظر گرفتن متغیرهای فوق، پرداخته شد. نتایج تحلیل‌ها نشان‌دهنده اثرات غیرقابل‌اجتناب مراحل حفاری روی ضریب کاهش تنش در روش همگرایی همجواری است؛ و لحاظ ننمودن این متغیر در تعیین ضریب کاهش تنش می‌تواند منجر به خطاهای زیادی در تحلیل و طراحی تونل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات