برآورد قابلیت تخریب توده سنگ در روش استخراج تخریب توده ای، با استفاده از روش سیستم های مهندسی سنگ (RES)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

پیش‌بینی قابلیت تخریب توده سنگ، یکی از عوامل مهم در موفقیت روش تخریب توده­ای است. مقاومت ماده سنگو ویژگی‌های مقاومتی و هندسی ناپیوستگی‌ها از ویژگی‌های طبیعی مؤثر بر قابلیت تخریب توده سنگ هستند. علاوه بر این، عوامل محیطی، هندسی و عملیاتی نیز تاثیر قابل توجهی بر قابلیت تخریب توده­سنگ دارند. بررسی کارهای انجام‌شده نشان می­دهد که روش‌های موجود کلیه عوامل مؤثر در روند تخریب را در نظر نگرفته‌اند. در مقابل با کاربرد روش‌های سیستمی نظیر روش سیستم­های مهندسی سنگ (RES) می­توان تأثیرتعداد بیشتری از عوامل موثر را در نظرگرفت. این مطالعه کاربرد روش RES را برای تعیین قابلیت تخریب توده سنگ ارائه می­کند. به‌منظور اعتبارسنجی روش ارائه شده، نتایج حاصل از روش‌های تجربی و روش RES در سه معدن التنینت (Elteniente)، کمث(Kemes) و آیرون­کپ (Ironcap) مقایسه شده است. در این تحقیق، در گام اول قابلیت تخریب معادن التنینت، کمث، آیرون­کپ، با استفاده از روش‌های تجربی لابسچر، نمودار پایداری توسعه‌یافته­ی ماتیوس و روش‌های استوارت و فورسیت بررسی‌شده و در گام بعد پس از پیاده­سازی سیستم‌ مهندسی سنگ، مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سیستم شناسایی و شاخص قابلیت تخریب برای این معادن محاسبه و نتایج آن با نتایج روش‌های تجربی مقایسه شده است. بررسی نتایج نشان می­دهد، عوامل ژئومکانیکی بالاترین سهم اثرگذاری و عوامل هندسی بالاترین سهم اثرپذیری را در سیستم دارا هستند. همچنین عوامل ژئومکانیکی و محیطی به ترتیب بالاترین و کمترین اندرکنش ب سیستم را دارند. گرچه شعاع هیدرولیکی محاسبه‌شده در روش‌های تجربی با یکدیگر اختلاف دارد ولی روند یکسانی را دنبال می­کنند و همچنین همخوانی خوبی بین نتایج روش سیستم‌های مهندسی سنگ و روش‌های تجربی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات