تحلیل پارامتری تونل‌های هیدرولیکی با مقطع نعل اسبی نسبت به عوامل موثر در طراحی لاینینگ بتنی با استفاده از توابع پتانسیل مختلط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این مقاله تونل­های نعل اسبی همراه با لاینینگ بتنی نسبت به نسبت سختی، ضخامت نسبی و نسبت تنش برجا، در شرایط وجود فشار زمین و فشار آب داخلی در تونل آنالیز حساسیت شده­اند. محیط توده­سنگ و بتن الاستیک فرض شده و از توابع پتانسیل مختلط همراه با نگاشت همدیس برای بررسی فوق کمک گرفته شده است. بررسی­ها نشان دادند که افزایش نسبت سختی موجب افزایش تنش مماسی در نقاط بحرانی سازه در بتن شده اما موجب کاهش آن در سقف در محیط سنگی می­شود. مشاهده گردید که در نسبت­های سختی بالا در ضخامت­های نسبی کمتر از 0.04 تنش مماسی بشدت افزایش می­یابد که در طراحی می­بایست از این امر اجتناب نمود. افزایش نسبت تنش برجا نیز موجب افزایش تنش مماسی در سقف و کاهش آن در دیواره شد. بررسی ها نشان دادند که تغییرات تنش مماسی در نسبت­های سختی کمتر از یک برای یک نسبت تنش برجا به مراتب کمتر از تغییرات آن برای مقادیر نسبت­های سختی بیش از یک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات