بررسی عددی عوامل مؤثر بر توزیع فشار در ناحیه تماس دیسک و سنگ در فرآیند برش خطی سنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه زنجان

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه زنجان

چکیده

برآورد نیروهای برش وارد بر یک تیغه دیسکی منفرد در فرآیند برش سنگ برای طراحی و پیش‌بینی عملکرد ماشین‌های حفر تونل (TBM) مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرفی، نیروهای برش نتیجه فشار در ناحیه تماس بین برش دهنده دیسکی و سطح سنگ است. در این مطالعه، مدل­سازی عددی فرآیند برش خطی سنگ به­وسیله برش­دهنده دیسکی با استفاده از کد تجاری المان محدود ABAQUS مطرح‌شده است و برای راستی­آزمایی مدل، فشار ناحیه تماس دیسک و سنگ در مقایسه با رابطه نیمه نظری رستمی(1997) مورد بررسی قرار گرفته است و با حصول درصد خطای کمتر از 14 درصد، مطابقت بسیار خوبی بین مدل و رابطه نیمه نظریی در ناحیه توزیع فشار زیر دیسک حاصل شده است. از دیگر نتایج شبیه­سازی عددی انجام‌شده، تأثیر پارامترهای هندسی دیسک بر توزیع فشار در ناحیه تماس دیسک و سنگ در فرآیند برش خطی سنگ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات